វិធីការពារសង្វារដ៏មានប្រសិទ្ធភាព! ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

វិធីក្នុងការការពារស្នាមសង្វារដែលអាចកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

ចង់ការពារស្នាមសង្វារ អ្នកគួរតែរៀបចំឲ្យបានគ្រប់ចាប់ពីពេលដែលមានផ្ទៃពោះ។ ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះ អ្នកមិនគួរញ៉ាំច្រើនហួសកម្រិតឡើយ ព្រោះក្នុងពេលនេះ កូនមិនសូវត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនឡើយ។

Image result for Pregnant women have tendons

ដូចនេះ អ្នកគួរតែគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់អ្នកឲ្យបានល្អ ដោយមិនគួរឲ្យខ្លួនអ្នកឡើងទម្ងន់លឿនពេកនោះទេ ព្រោះបើពោះអ្នកធំលឿនពេក នឹងធ្វើឲ្យអ្នកងាយឡើងសង្វារ។ ជាពិសេស ក្នុងដំណាក់កាលបន្ត អ្នកអាចធ្វើការហាត់ប្រាណបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយមិនឲ្យស្នាមសង្វារអាក្រក់នោះកើតឡើងលឿន ហើយច្រើន។ អ្នកអាចធ្វើតាមវិធីទាំងនេះ ដើម្បីការពារស្នាមសង្វារទាំងនោះបានយ៉ាងងាយ៕