ជិតគ្រប់ខែ! អ្នកម៉ាក់ហាមធ្វើរឿងទាំង3នេះ ទើបងាយស្រួល ពេលសម្រាល

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរឿងដែលអ្នកម្តាយគួរតែប្រយ័ត្ន ទើបមិនធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកឆ្លងទន្លេ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1# ក្នុងពេលជិតគ្រប់ខែ អ្នកម្តាយមិនគួរធ្វើការនឿយហត់ពេកទេ ដោយការងារផ្ទះទាំងអស់ គួរតែទុកឲ្យប៉ាៗជាអ្នកធ្វើ ព្រោះពេលដែលអ្នកនឿយហត់ពេក នឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្មានកម្លាំងក្នុងពេលបង្កើតកូនទេ។

2# អ្នកម្តាយមិនគួរតែងតែស្ទាបពោះក្នុងពេលជិតគ្រប់ខែទេ ព្រោះក្នុងពេលនោះកូនលូតលាស់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យកូនឆាប់ប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅ។ ដូចនេះ អ្នកម្តាយនឹងមានអារម្មណ៍ឆាប់ភ័យ ដោយធ្វើឲ្យស្បូនអ្នកអាចបើកមុនកំណត់ ហើយធ្វើឲ្យអ្នកកើតមុនខែបាន។

3# ក្នុងពេលដែលអ្នកម្តាយជិតគ្រប់ខែ អារម្មណ៍របស់អ្នកត្រូវតែសប្បាយ មិនភ័យខ្លាច មិនបារម្ភច្រើន ព្រោះពេលដែលអារម្មណ៍របស់អ្នកតែងស្ថិតក្នុងការភ័យខ្លាច នឹងធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនលក់។ ពេលដែលអ្នកគេងមិនលក់ សុខភាពរបស់អ្នកនឹងចុះខ្សោយ ដោយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រាលដោយធម្មជាតិបានយ៉ាងងាយ៕