អ្នកមកម្ដាយគ្រប់រូបមិនគួរលេងទូរស័ព្ទក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះឡើយ!

ខាងក្រោមនេះ អ្នកម្ដាយគួរតែយល់អំពីផលប៉ះពាល់នៅពេលមានផ្ទៃពោះមិនគួរលេងទូរស័ព្ទ។​

1# មុនពេលចូលគេង អ្នកម្តាយមិនគួរលេងទូរស័ព្ទនោះទេ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្នែករបស់អ្នក ដោយធ្វើឲ្យភ្នែកមើលមិនសូវច្បាស់ឡើយ។ ជាពិសេស ពេលដែលអ្នកលេងទូរស័ព្ទមុនពេលចូលគេង នឹងធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនលក់។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃគេងមិនលក់ដូចជាអ្នកដែរ។

ទម្លាប់ អាក្រក់ និង របប អាហារ ទាំងនេះ អាច ធ្វើឲ្យ អ្នក រស់នៅ មិន បាន យូរ  នោះទេ – CEN

2# ក្រោយពេលដែលអ្នកញ៉ាំបាយរួច អ្នកមិនគួរគេងលើសាឡុង ហើយលេងទូរស័ព្ទឡើយ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យក្រពះអ្នករំលាយអាហារមិនបានល្អ ដោយធ្វើឲ្យខ្លាញ់អាចកកក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក ថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យអ្នកងាយប្រឈមមុខនឹងជំងឺផ្សេងៗផងដែរ។ ដូចនេះ ក្នុងពេល២នេះ អ្នកម្តាយមិនគួរលេងទូរស័ព្ទឡើយ ទើបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូន និងអ្នក៕