ដើម្បីឲ្យការគេងរបស់ទារកមានសុវត្ថិភាពអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបដឹង

ការដាក់កូនគេងឲ្យមានសុវត្ថិភាពវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទារក សូមអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបអនុវត្តិតាមវិធីខាងក្រោម៖

1# ដាក់ឲ្យកូនគេងផ្ងាទាំងគេងថ្ងៃ និងគេងពេលយប់

宝宝睡醒大哭怎么办?宝宝睡觉为什么会突然大哭?[图]_优优健康网

2# ចូរប្រើប្រាស់ផ្ទៃកម្រាលគេងរបស់ទារកដែលទន់ល្អ ហើយមានរបាំងការពារសុវត្ថិភាព

3# ចូរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រែគេងទន់ និងដាក់តុក្កតាចេញពីកន្លែងគេងរបស់កូនទាំងអស់

When Is It Safe for My Baby to Sleep with a Blanket?

5# ចូរឲ្យកូនគេងក្នុងបន្ទប់រួមជាមួយអ្នក តែមិនត្រូវគេងគ្រែជាមួយគ្នាឡើយ៕