អ្នកម្ដាយគួរធ្វើបែបនេះទើបកូនមិនរករឿងនៅពេលយប់

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់អ្នកម្ដាយគួរតែធ្វើបែបនេះ

1# អ្នកត្រូវតែចេះសង្កេតមើលកូន ព្រោះមានតែការចេះសង្កេតទេ ទើបធ្វើឱ្យអ្នកអាចពត់កូនឱ្យគេងដល់ភ្លឺបាន។

2# អ្នកមិនត្រូវឱ្យកូនគេងយូរពេកទេនៅពេលព្រឹក និងថ្ងៃ ដោយមិនត្រូវហួសពីរយៈពេល៤ម៉ោងឡើយ។

ឪពុកម្តាយ គួរ ដឹង! ពេលវេលា ដែលក្មេងៗត្រូវការ គេង ចាប់ពី០ខែ រហូតដល់ ១២ឆ្នាំ  - BABY AND MOM

3# អ្នកត្រូវតែវឹកហាត់កូនឱ្យមានទម្លាប់ល្អក្នុងការគេង ដោយកំនត់ម៉ោងឱ្យគេចូលគេង នោះដល់ម៉ោង អ្នកត្រូវតែដាក់គេលើគ្រែ ហើយបិទភ្លើង ដើម្បីឱ្យគេដឹងថា ដល់ម៉ោងដែលត្រូវគេងហើយ។

4# អ្នកមិនត្រូវខ្លាចកូនរងារ ហើយពាក់អាវច្រើនជាន់ឱ្យគេគេងឡើយ ព្រោះបើក្តៅពេក កូនមិនអាចគេងលក់ស្រួលឡើយ។

5# អ្នកត្រូវតែមានចិត្តអំណត់ក្នុងការវឹកហាត់កូនឱ្យគេងដល់ព្រឹក ព្រោះបើអ្នកកាន់តែមានចិត្តអំណត់ នោះកូននឹងឆាប់ទម្លាប់គេងដល់ភ្លឺដោយមិនរករឿងឡើយ៕