កូននៅក្នុងផ្ទៃប្រើរបៀបនេះនៅពេលដែលគេឃ្លាន

ខាងក្រោមនេះជាវិធីដែលកូនក្នុងផ្ទៃប្រាប់អ្នកម្ដាយនៅពេលដែលគេឃ្លាន

1# នៅពេលដែលកូនក្នុងផ្ទៃកម្រើកច្រើនខុសពីពេលធម្មតា អ្នកម្តាយអាចសាកល្បងពិសារអាហារបាន ព្រោះថាមិនត្រូវកូនក្នុងផ្ទៃកំពុងតែឃ្លាន ដោយប្រើសកម្មភាពកម្រើកនេះមកប្រាប់អ្នកម្តាយឲ្យបរិភោគអាហារ ទើបគេអាចទទួលបាន។

ទារកក្នុងផ្ទៃ មានទម្រង់បែបណា ពេលដែលបាន៥ខែ? | Health.com.kh

2# នៅពេលដែលកូនក្នុងផ្ទៃឃ្លានខ្លាំង គេនឹងមិនមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើចលនាក្នុងផ្ទៃទេ ដោយប្រែជាមិនសូវកម្រើក។ ប៉ុន្តែបើអ្នកម្តាយបរិភោគអាហារចូលទៅ កូនក្នុងផ្ទៃនឹងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំង ហើយចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញ៕