៤វិធី ធ្វើឲ្យកូនអ្នកមិនខ្លាចមនុស្សប្លែកមុខ

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមអានវិធីខាងក្រោម៖

1# អ្នកគួរតែនាំកូនអ្នកទៅជួបនឹងមិត្តភក្តិ ឬបងប្អូនឲ្យបានច្រើន ដោយប្រើការលេងផ្សេងៗ ដើម្បីឲ្យកូនចាប់ផ្តើមស្គាល់អ្នកទាំងនោះ។ ជាពិសេស អ្នកគួរតែនាំកូនទៅក្រៅឲ្យបានច្រើន ដោយឲ្យគេជួបមនុស្សច្រើន ទើបអាចធ្វើឲ្យគេមិនខ្លាចអ្នកដទៃ។

2# អ្នកក៏អាចនាំកូនទៅសួនច្បារលេងឲ្យបានច្រើនដែរ ដើម្បីអាចឲ្យកូនស្គាល់កូនក្មេងទាំងនោះឲ្យបានច្រើន ព្រោះការស្គាល់មនុស្សច្រើន អាចធ្វើឲ្យកូនមិនសូវខ្លាចមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួន។

នាំ កូន ទៅលេង ក្រៅ ផ្ទះ ដើម្បី រៀន យល់ដឹង ពី អ្វី ៗដែល ថ្មី | La Reine Media

3# អ្នកគួរតែឧស្សាហ៍សរសើរកូនឲ្យបានច្រើន ដោយសរសើរថាគេពិតជាពូកែ មិនខ្លាចមនុស្សប្លែកមុខ។ ការសរសើរបែបនេះ អាចជួយលើកទឹកចិត្តកូន និងមានជំនឿចិត្តខ្ពស់ក្នុងការជួយកូនឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខនឹងអ្នកដទៃ៕