បន្លែទាំង៣ដែលនាក់មានផ្ទៃពោះ គួរតែជ្រើសរើស

ប្រសិនបើមានផ្ទៃពោះអ្នកអាចជ្រើសរើសបន្លែទាំងនេះបាន ពីព្រោះអាចជួយដល់កូនក្នុងផ្ទៃ កំឡុងមានផ្ទៃពោះ ៖

1# ក្នុងដំណាក់កាលត្រៀមមានកូន អ្នកម្តាយអាចញ៉ាំការ៉ុតខ្លះបាន ព្រោះក្នុងការ៉ុតមានផ្ទុកសារធាតុជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នកម្តាយមិនសូវកើតមានអាការៈចាញ់កូនក្នុងពេលពរពោះនោះទេ ព្រមទាំងមានវិតាមីនល្អទៀតផង។ ដូចនេះ ការ់ុតជាបន្លែល្អដល់អ្នកម្តាយកំពុងពរពោះ។

Tomato, Vegetable, Food, Vitamins, Healthy, Meal

2# អ្នកម្តាយក៏អាចបរិភោគផ្លែប៉េងប៉ោះបានដែរ ដោយអាចពិសារឆៅ ឬយកទៅចម្អិនក៏បានដែរ ព្រោះក្នុងនោះមានផ្ទុកសារធាតុដែលអាចជួយផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់រាងកាយអ្នកម្តាយ ដោយធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នកម្តាយរឹងមាំ។ ជាពិសេស ក៏អាចជួយអ្នកម្តាយឲ្យចៀសផុតពីអាការៈទល់លាមកទៀតផង។

Tomatoes, Red, Salad, Food, Fresh

3# ស្ពែបូកគោ អ្នកម្តាយអាចពិសារក្នុងពេលត្រៀមមានផ្ទៃពោះបាន ព្រោះក្នុងពេលដែលអ្នកពរពោះ នឹងធ្វើឲ្យអ្នកម្តាយអាចចៀសផុតពីអាការៈខ្វះឈាម ព្រមទាំងជួយរាងកាយអ្នកម្តាយមិនឲ្យខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីចិញ្ចឹមកូនក្នុងផ្ទៃនោះឡើយ៕

Cauliflower, Red Cabbage, Savoy, Kohlrabi, Onion