អ្នកមានផ្ទៃពោះគេងបែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃលូតលាស់បានល្អ

អ្នកម្តាយដែលមានផ្ទៃពោះ ក្នុងពេលគេងគួរតែត្រូវដឹងនពីចំណុច៣នេះ ទើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកគេងលក់ស្រួល ហើយកូនក្នុងផ្ទៃក៏លូតលាស់បានល្អផងដែរ។

1# បរិយាកាសដែលល្អ  នឹងធ្វើឲ្យអ្នកម្តាយគេងលក់ស្រួល។ ជាពិសេស ពេលដែលអ្នកម្តាយប្តូរមកប្រើខ្នើយដែលគេធ្វើសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ នឹងធ្វើឲ្យអ្នកម្តាយកាន់តែគេងលក់ស្រួល។ ដូចនេះ ប្រសិនជាអ្នកតែងគេងមិនលក់ អាចប្រើវិធីនេះជួយអ្នកបាន នោះកូនក្នុងផ្ទៃនឹងអាចលូតលាស់បានយ៉ាងល្អ។

Sleep During Pregnancy: Positions, Problems & Tips

2# បើអ្នកម្តាយគេងមិនលក់ ចង់ប្រែខ្លួនចុះឡើង ដើម្បីរកកន្លែងដែលគេងលក់ស្រួល គួរតែប្រើកម្លាំងថ្នម មិនគួរប្រើកម្លាំងខ្លាំងនោះទេ ទើបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃខ្លាំង។

3# ក្នុងពេលដែលអ្នកម្តាយគេង មិនគួរគេងតែមួយចំហៀងនោះទេ មានន័យថា បើអ្នកទម្លាប់គេងបែរតែទៅខាងឆ្វេង នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែគេងមកចំហៀងខាងស្តាំខ្លះ ទើបអាចជួយឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃលូតលាស់បានល្អ ហើយអ្នកក៏អាចគេងលក់ស្រួលផងដែរ៕

How can I get better sleep while pregnant?