ដើម្បីឪ្យកូនរបស់ឆាប់ចេះនិយាយ អាចអនុវត្តន៍ចំណុចទាំងនេះ

ដើម្បីឪ្យកូនឆ្លាតវៃ មានប្រាជ្ងល្អ ប៉ាម៉ាក់គួរតែចំណាយពេល៥ចំណុចនេះជាមួយកូនលោកអ្នកជាប្រចាំ។ ថ្ងៃនេះParenting-tip លើកយកចំណុច៥ដើម្បីឪ្យកូនឆាប់ចេះនិយាយដូចខាងក្រោម៖

១. និយាយជាមួយកូនរបស់អ្នកអោយបានច្រើន ហើយច្បាស់ៗ វាមិនមានបញ្ហាទេប្រសិនបើកូនមិនយល់ពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយ។ គេនឹងចូលចិត្តការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នក។

Mom Tries To Teach Her Baby Sign Language, Gets It Hilariously Wrong -  Success Life Lounge

២. ត្រូវបង្កើតឱកាសជាច្រើនដើម្បីនិយាយស្តាប់និងឆ្លើយតបចំពោះកូនអ្នកពេលថ្ងៃ។ អ្នកអាចធ្វើដូចនេះនៅពេលអ្នកកំពុងងូតទឹកឬបំបៅ ឬផ្លាស់ប្តូរខោអាវរបស់កូន។

៣. ត្រូវណែនាំកូនអ្នកជានិច្ច គួរធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ និងជួយអោយកូនអ្នកសប្បាយចិត្ត និង សើចអោយបានច្រើន។

Premium Photo | Asian mom teaching her baby boy draw

៤. មើល​និងចង្អុលអ្វីដែលអ្នកនិយាយប្រាប់កូនអ្នក៖កូនអ្នកនិងចាំអ្វីដែលអ្នកនិយាយទៅកាន់គេ ព្រមទាំងស្គាល់អ្វីនៅជុំវិញខ្លួន

៥. អានសៀវភៅរឿងអោយកូនអ្នកស្ដាប