តើអ្នកម៉ាក់គួរថ្លឹងកូនពេលណាខ្លះ?

ការថ្លឹងទម្ងន់និងវាស់កំពស់កូនរបស់អ្នកគឺជាវិធីដ៏មានសារប្រយោជន៍ក្នុងការពិនិត្យមើលថាតើគាត់កំពុងលូតលាស់ដូចការរំពឹងទុកដែរឬទេ។កូនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានថ្លឹងទម្ងន់តាំងពីក្រោយសម្រាលភ្លាម ហើយម្តងទៀតនៅអាយុប្រហែល ៥ ថ្ងៃបន្ទាប់មកអាយុ ១០ ថ្ងៃ។គ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការណាត់អ្នកដើម្បីតាមដានការលូតលាស់របស់កូនអ្នកតាមកាលកំណត់ណាមួយ។

អ្នកមិនចាំបាច់ថ្លឹងកូនអ្នកនៅផ្ទះញឹកញាប់ពេកទេ។

ពេលវេលាដែលគួរថ្លឹងកូនអ្នកគឺ៖👉2សប្តាហ៍ ទៅ 6ខែ – ម្តងក្នុងមួយខែ👉6ខែទៅ 12 ខែ – 2 ខែម្ដង👉លើសពី 12 ខែ – រៀងរាល់បីខែម្តងអ្នកអាចដឹងថាកូនលូតលាស់បានល្អដោយប្រៀបធៀបជាមួយតារាងលូតលាស់របស់កុមារ ឬ សួរជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានពត៍មានត្រឹមត្រូវ

នេះជាគីឡូជាមធ្យមរបស់ទារក ម៉ាក់ៗមើលមើល៍ទម្ងន់កូនគ្រប់តាមស្តង់ដារទេ? - Hello  Krupet