ហេតុអ្វីបានជាប៉ាម៉ាក់ត្រូវបង្រៀនកូនតាំងពីក្នុងពោះ?

ខាងក្រោមនេះ parenting-tip.com យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីហេតុផលដែលអ្នកគួរតែបង្រៀនកូនតាំងពីក្នុងផ្ទៃ។

ដំបូងអ្នកគួរតែយល់ពីអត្ថន័យនៃការអប់រំកូនក្នុងផ្ទៃជាមុនសិន។ ការបង្រៀនកូនក្នុងផ្ទៃ មិនមែនមានន័យថាបង្រៀនគេឲ្យចេះនិយាយ ឬក៏គិតលេខទេ ប៉ុន្តែជាការជួយបង្កើតបរិស្ថានដែលពោរពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយដល់កូន ធ្វើឲ្យកូនអាចទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមបានគ្រប់គ្រាន់។ ការធ្វើបែបនេះ ដើម្បីឲ្យគេទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកទាំងពីរបានគ្រប់គ្រាន់។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេមិនត្រឹមតែមានសុខភាពល្អទេ ថែមទាំងឆ្លាតខ្លាំងទៀតផងក្រោយពេលដែលកើតចេញមក។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែអប់រំកូនតាំងពីក្នុងផ្ទៃ ដើម្បីអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ៕

pregnant young woman with husband reading a book. | Books to read, Reading,  Books