ការបំបៅទារកឪ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកម៉ាក់

  • ការបំបៅដែលត្រឹមត្រូវ

– បំបៅជាទូទៅរៀងរាល់ ២ទៅ៤ ម៉ោងម្តង។

– បីកូនក្មេងយ៉ាងណាឱ្យក្បាលរបស់ពួកគេខ្ពស់ជាងខ្លួនបន្តិច។

– ផ្អៀងដបដើម្បីឱ្យទឹកដោះគោបំពេញក្បាលដោះ។

– បំបៅតាមកំរិតនៃការបៅឬទៅតាមវ័យរបស់ទារក។

– នៅមើលទារកបៅ ហើយនិយាយជាមួយគាត់ដើម្បីឱ្យទារកមានភាពកក់ក្ដៅនិងសុវត្ថិភាព។

– បើបៅអស់ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងចូរចាក់ទឹកដោះគោនៅសល់ចោល។

Breastfeeding Training for Nurses and other healthcare providers
  • ការបំបៅដែលមិនត្រឹមត្រូវ

– បំបៅទារកមិនទៀងទាត់។

– បីឬដាក់ក្បាលកុមាររាបស្មើនឹងខ្លួន(អាចឈ្លក់ចូលបំពង់ខ្យល់)។

– បញ្ឈរដបទឹកដោះខ្លាំងពេក អាចធ្វើឱ្យទឹកដោះហូរលឿនបៅមិនទាន់ឬឈ្លក់។

– បំបៅទារកតិចពេកឬច្រើនពេក។

– ទុកឱ្យទារកនៅបៅតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានអ្នកមើល។

– យកទឹកដោះដែលនៅសល់យូរឱ្យទារកបៅបន្ត។ល។

The Benefits of Breastfeeding for Both Mother and Baby