ពេលអ្នកម្តាយមិនសប្បាយចិត្ត កូនក្នុងផ្ទៃនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅ?

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីផលប៉ះពាល់ដែលកូនអាចនឹងទទួលពេលដែលអ្នកម្តាយខឹងម្តងៗ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

នៅពេលដែលអ្នកម្តាយខឹង ឬមួលម៉ៅ សម្ពាធឈាមនឹងឡើងខ្ពស់ ដោយធ្វើឲ្យកូនអាចរងសម្ពាធតាមនោះផងដែរ។ បើធ្ងន់ធ្ងរ កូននឹងខ្វះអុកស៊ីសែនសម្រាប់ដកសង្ហើម ថែមទាំងអាចបាត់បង់កូនក្នុងផ្ទៃទៀតផង។ ដូចនេះ នៅក្នុងដំណាក់កាលមានផ្ទៃពោះ អ្នកម្តាយគួរតែរក្សាចិត្ត និងអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់ ហើយឲ្យសប្បាយ ទើបមិនធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់៕

Not Enjoying Being Pregnant? 8 Helpful Tips | BellyBelly