កូនប្រុសឬស្រី? ការទាយភេទរបស់ទារកក្នុងផ្ទៃ ដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមក

ជាទម្លាប់មួយរស់ក្រុមគ្រួសារ និងជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយ តែងតែចង់ដឹងថា ទារកក្នុងផ្ទៃជាប្រុស ឬស្រី។ វាជាទម្លាប់ជាយូរណាស់មកហើយដែលចាស់ៗតែងតែធ្វើ គឺជាការទាយភេទទារកក្នុងផ្ទៃ ថាជាកូនស្រីឬប្រុស?  

ខាងក្រោមនេះ ជាសញ្ញាមួយចំនួនដែលជាមូលហេតុលោកអ្នកអាចទាយដឹងថា ទារកក្នុងផ្ទៃជាប្រុស ឬស្រី។  

តិចនិកចង់បានកូនស្រី ឬកូនប្រុស ងាយដូចបកចេកខ្ចី - News&Business

១.កូនស្រី 

  • ស្បែកមានខ្លាញ់
  • ចំពោះស្រ្តីដែលកើតមុនច្រើននៅលើផ្ទៃមុខ អាចមានការបញ្ចេញជាតិប្រេងច្រើន
  • ឃ្លានអាហារជាតិផ្អែម
  • ផ្ទៃពោះ ឬត្រង់ផ្នែកពោះរីកធំខ្លាំង

២.កូនប្រុស

  • ស្បែកស្ងួត
  • ឃា្លនអាហារមានជាតិប្រៃកូនប្រុស
  • ផ្ទៃពោះមិនសូវរីកធំទេ តែករណីខ្លះគឺធំខ្លាំងពេកក៏អាចជាប្រុសដែរ

សូមបញ្ជាក់ថាៈ ការទាយភេទរបស់ទារក គឺមិនអាចបញ្ជាក់បានទាំងស្រុង ឬកំណត់ច្បាស់ថា ជាប្រុស ឬស្រីនោះទេ។ តែវាជាទម្លាប់មួយ ដែលបានធ្វើបន្តៗគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ និងកំណត់សម្គាល់ដោយធ្លាប់មានស្រ្តីសម្រាលកូនមានអាការបែបនេះ៕