សំខាន់ណាស់! តោះមកដឹងថ្ងៃ ខែ ពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវជួបប្រទះ

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដំបូងភាគច្រើនគាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីដំណាក់កាល ឬរឿងដែលត្រូវបានជួបកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងសម្រាលនៅឡើយ ដូច្នេះនេះជាការបារម្មណ៍មួយដែលតែងតែមានសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូប។ ដោយអស្រ័យឃើញហេតុនេះ parenting-tip បានធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវដកស្រង់ឯកសារមួយចំនួន មកបង្គុំឡើងឪ្យខ្លាចជាចំណេះដឹងមួយដល់មានអត្តប្រយោជន៍ដល់ស្ត្រីកំពុងពពោះគ្រប់គ្នា។

តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរត្រូវដឹងអ្វីខ្លះអំពីការពពោះ?

ខាងក្រោមនេះមានបង្ហាញអំពីចំណេះដឹងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះដែលត្រូវដឹង៖

Childbirth - latest news, breaking stories and comment - The Independent

១) ថ្ងៃឈឺពោះសំរាលកូន ជាថ្ងៃដែលឈឺពោះមានចង្វាក់ឈឺបាត់ឈឺបាត់ (ក្នុងនោះមានរំអិលលាយឈាមផងដែរ) ឈឺរហូតដល់កូនកើតចេញពីផ្ទៃម្តាយ។

  • សម្រាលកូនគ្រប់ខែៈ គឺសម្រាលកូនក្នុងចន្លោះពេលដែលកូនមានអាយុ៣៧សប្តាហ៍ពេញ នៃការបាត់រដូវ និង ៤១សប្តាហ៍ ៣ថ្ងៃ។
  • សម្រាលកូនមិនគ្រប់ខែៈ
  • ក្រោម ៦ខែ = រលូត
  • ពី ៦ខែទៅ ៨ខែកន្លះ=សម្រាលមុនខែ
  • កូនលើសខែៈ គឺពី៤១ សប្តាហ៍នៃការបាត់រដូវឡើងទៅ

២) ថ្ងៃទី ១ នៃរដូវចុងក្រោយៈ គឺជា

  • ថ្ងៃទី១ ដែលឈាមរដូវធ្លាក់ (មិនមែនជាថ្ងៃដែលអស់ឈាមរដូវទេ)
  • គឺជាខែចុងក្រោយគេ ដែលរដូវមក (មិនមែនខែ ដែលអត់មកទេ)

៣) រដូវទៀងទាត់ៈ គឺរដូវដែលមក ២៨ថ្ងៃម្តង ឧទាហរណ៍ៈ

  • ខែមុន រដូវមកថ្ងៃទី ៣០
  • ខែមន្ទាប់ត្រូវមកថ្ងៃទី ២៨
  • ខែបន្ទាប់ទៀតត្រូវមកថ្ងៃទី ២៦
Pregnancy rates higher for women who have had tonsils, appendix removed

៤) សប្តាហ៍នៃការបាត់រដូវ យើងគិតអាយុកូនក្នុងផ្ទៃជាសប្តាហ៍ ដោយរាប់ពីថ្ងៃទី១ នៃរដូវដែលមក ខែចុងក្រោយគេ។

៥) ថ្ងៃបង្ករកំណើតកូនៈ គឺ ១៤ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី១ នៃរដូវដែលមក ខែចុងក្រោយគេ

៦) ការកំណត់ថ្ងៃសម្រាលកូនៈ តាមរដូវដែលទៀងទាត់ក្តី (២៨ថ្ងៃ) តាមអេកូបីខែដំបូងក្តី គឺយើងកំណត់យក ៤០សប្តាហ៍នៃការបាត់រដូវជាថ្ងៃសម្រាល។តែកូនអាចសម្រាលមុន ១០ថ្ងៃ ឬក្រោយ ១០ថ្ងៃ។

៧) ការកំណត់ថ្ងៃសម្រាលកូន តាមអេកូបីខែដំបូងក្តី និងតាមរដូវដែលទៀងទាត់ក្តី គឺពុំមានខុសគ្នាឡើយ។ ខុសគ្នាយ៉ាងច្រើន ៣ ទៅ ៤ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ដូច្នេះបើប្អូនមិនចាំរដូវ ប្អូនត្រូវយកថ្ងៃសម្រាលកូនតាមអេកូបីខែដំបូង។

Trust your pregnant gut: Enjoy calories with a dollop of common sense

៨) បើដល់ថ្ងៃសម្រាលហើយ គឺ៤០សប្តាហ៍ ពុំទាន់ឈឺពោះសម្រាល ប្អូនត្រូវមើលអេកូម្តងទៀត បើទឹកភ្លោះនៅគ្រប់គ្រាន់ សុខភាពកូននៅល្អ ប្អូនអាចទុកតាមដានបាន ១០ថ្ងៃទៀត ដោយប្អូនត្រូវមកតាមដានផ្ទៃពោះរាល់ ២ ឬ៣ថ្ងៃម្តង រហូតដល់ថ្ងៃឈឺពោះសម្រាលកូន។

៩) បើ ១០ថ្ងៃហ្នឹង មិនទាន់ឈឺពោះសម្រាលទៀត ប្អូនចាំបាច់ត្រូវសម្រាកពេទ្យ ដើម្បីដាក់ថ្នាំឲ្យឈឺពោះសម្រាល ទៅតាមបច្ចេកទេសលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកសម្ភព។

១០) យើងអាចទុកកូនទៅក្នុងផ្ទៃបានត្រឹមតែ ៤១សប្តាហ៍ ៣ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ លើសពីថ្ងៃនេះទារកនៅក្នុងផ្ទៃនឹងទ្រោមបន្តិចម្តងៗរហូតស្លាប់នៅក្នុងពោះ។