ម៉ាក់ៗគួរចំណាយពេលអាន! តើយើងត្រូវយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីទារក?

អ្នកគួរតែអានអត្ថបទនេះដើម្បីយល់ដឹងឱ្យច្បាស់ពីទារកដែលទើបនឹងកើត នោះអ្នកនឹងអាចចៀសផុតពីជំងឺភ័យខ្លាចមួយចំនួន។ 

ថ្ងៃនេះ Parenting-tip នឹងលើកយកចំណេះដឹងខ្លះៗអំពីទារក ដែលអ្នកម៉ាក់គ្រប់រូបគួរតែស្វែងយល់៖

១. នៅពេលដែលទារកទើបនឹងកើត ហើយអ្នកឃើញកូនមានស្បែកស្ងួត អ្នកមិនត្រូវបារម្ហទេ ព្រោះគេបានត្រាំក្នុងទឹកភ្លោះអស់រយៈពេល៩ខែហើយ។ ដូចនេះនៅពេលដែលគេទើបចេញមក ស្បែកគេគឺមានអាការៈបែបនេះហើយ។

Natural Childbirth, Large Baby: Worried? Read This. | Kopa Birth®

២. អ្នកត្រូវតែយកកូនចេញទៅហាលថ្ងៃនៅម៉ោង៧និង៨ព្រឹកដើ ម្បីឱ្យកូនមានសុខភាពល្អ និងរឹងមាំ។

៣. នៅពេលដែលកូនយំ អ្នកមិនត្រូវភ័យទេ ព្រោះការយំរបស់កូនជាសញ្ញាប្រាប់អ្នកថាគេឃ្លាន ឬចង់ឱ្យអ្នកពរ ឬខោទឹកនោមសើមហើយ យូរទៅអ្នកនឹងសាំម ហើយអាចបែងចែកថាសម្លេងយំមួយណាជាសម្លេងដែលឃ្លានជាដើម។

៤. ជាធម្មតាទារកដែលទើបនឹងកើតតែងតែគេងច្រើន មួយថ្ងៃអាចគេងពី១៦ទៅ២០ម៉ោង ដូចនេះអ្នកមិនត្រូវបារម្ហទេ ព្រោះការគេងនេះនឹងធ្វើឱ្យកូនលូតលាស់លឿន។

What a water birth looks like | BabyCenter

៥. អ្នកត្រូវតែដឹងថាទារកដែលទើបនឹងកើតបាន៣ខែ ក្រោយពេលគេងបាន២ទៅ៣ម៉ោង គេនឹងភ្ញាក់ចង់បៅម្តងហើយ ដូចនេះបើគេយំ អ្នកអាចបំបៅគេបាន៕