ម៉ាក់ៗ! ចង់ដឹងអត់ថាពេលណាគួរផ្តាច់ការបៅកូនពាក់កណ្តាលយប់?

ជួនកាល អ្នកម្តាយចង់បញ្ឈប់ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ ប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាមិនដឹងគួរពេលណាសាកសមសម្រាប់កូន ហើយមិនឪ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនផងដែរនោះ។

តើមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលអ្នកម៉ាក់គួរចាប់ផ្តើមផ្តាច់ការបំបៅពាក់កណ្តាលយប់?

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីមុខសញ្ញាដែលបង្ហាញអ្នកម្តាយថា កូនគួរតែផ្តាច់ការបៅក្នុងពេលពាក់កណ្តាលយប់៖

Premium Photo | Young woman breastfeeding a baby newborn.

១. នៅពេលដែលកូនដុះធ្មេញ ជាពេលដែលអ្នកម្តាយគួរតែចាប់ផ្តើមផ្តាច់ទឹកដោះកូនហើយ ព្រោះក្នុងពេលនេះ កូនកំពុងតែញ៉ាំអាហារបន្ថែម ដូចជាបបរសុខភាពជាដើម។ ដូចនេះ ការបៅក្នុងពេលពាក់កណ្តាលយប់អាចកាត់បន្ថយបាន។

២. ក្នុងពេលដែលកូនគេងថ្ងៃតិច ហើយគេងយប់ច្រើន ជាពេលដែលអ្នកម្តាយអាចផ្តាច់ទឹកដោះកូនបាន ព្រោះកូនចាប់ផ្តើមទម្លាប់នឹងការគេងទល់ភ្លឺ។ ប្រសិនជាក្នុងពេលដែលកូនកំពុងតែគេងលក់ស្រួល ហើយអ្នកបង្អាក់ ដោយដាស់កូនឡើងមកបៅទឹកដោះ នោះនឹងធ្វើឲ្យកូនពិបាកគេងលក់ស្រួលវិញណាស់។ ដូចនេះ ក្នុងរយៈពេលនេះ អ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមផ្តាច់ការឲ្យកូនបៅក្នុងពាក់កណ្តាលយប់ ទើបល្អចំពោះសុខភាពកូន៕

What is 'normal' in breastfeeding?

ដកស្រ់ពី៖ Health.com