មុខសញ្ញា ៣ ប្រាប់ថា អ្នកកំពុងតែមានកូនក្រៅស្បូន

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីមុខសញ្ញា៣ដែលប្រាប់អ្នកថា អ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងកូនក្រៅស្បូន។ តើការមានកូនក្រៅស្បូនមានអ្វីខ្លះទៅ?

1# នៅពេលដែលអ្នកមានកូនក្រៅស្បូន រដូវអ្នកនឹងរាំង ដោយគ្មានរដូវមកទេ។ ដូចនេះ ពេលដែលរដូវរាំង អ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមប្រយ័ត្ន ហើយពិនិត្យឲ្យបានខ្ពស់ ទើបអាចដឹងថាសុខភាពអ្នកកើតមានបញ្ហាត្រង់ណា។

មកពីបែបនេះ ទើបស្រីៗមួយចំនួនពេលមករដូវម្តងៗឈឺខ្លាំង រហូតទ្រាំមិនបាន - Hello  Krupet

2# ពេលដែលអ្នកមានកូនក្រៅស្បូន ក្រៅពីរាំងរដូវ ពោះអ្នកក៏អាចឈឺផងដែរ។ ជួនកាល អ្នកអាចកើតមានអាការៈចង់ក្អួត ព្រមទាំងក្អួតផងដែរ។ ជាពិសេស ពេលដែលអ្នកបត់ជើងធំ ក៏អាចឈឺទៀតផង។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ ទើបអាចដឹងថាអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងកូនក្រៅស្បូនឬអត់។

3# ចុងក្រោយ ទ្វារមាសរបស់អ្នកនឹងអាចចេញឈាមខុសប្រក្រតី ដោយឈាមនោះអាចមានលក្ខណៈតិចៗ ប៉ុន្តែចេញមិនឈប់។ ដូចនេះ បើអ្នកកើតមានអាការៈ៣ខាងលើនេះ អ្នកប្រហែលជាអាចមានកូនក្រៅស្បូនហើយ៕