ចំណុច១នេះ បង្ហាញថាអ្នកកំពុងខ្វះទឹកភ្លោះ

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីក្នុងការមើលដឹងថាអ្នកខ្វះទឹកភ្លោះឬទេ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ការញ៉ាំទឹកច្រើន អាចជួយបំពេញទឹកភ្លោះអ្នកម្តាយបាន ដោយធ្វើឲ្យមានទឹកភ្លោះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយកូនឲ្យលូតលាស់បានល្អ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំទឹកតិច អ្នកនឹងអាចបត់ជើងតូចចេញមកជាពណ៌លឿង។ នៅពេលដែលទឹកនោមរបស់អ្នកម្តាយមានពណ៌លឿង មានន័យថាទឹកភ្លោះអ្នកកំពុងតែខ្វះហើយ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែញ៉ាំទឹកច្រើន ទើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានទឹកភ្លោះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃលូតលាស់បានល្អ៕

ម៉ាក់ៗគួរដឹង! គុណវិប្បត្តិនៃការបង្កើតបរិមាណទឹកភ្លោះច្រើនជ្រុល - BABY AND MOM