ហេតុអ្វីបានជាស្រ្តីងាយនឹងសម្រាលកូនបញ្ជ្រាស?

ជាធម្មតា ទារកត្រូវរក្សាជំហររាងកាយក្នុងស្បូន ដោយចេញក្បាលមកមុនក្នុងពេលសម្រាល។ ប៉ុន្តែក្នុងករណដែលទារកកើតបញ្ជ្រាស មានន័យថា គេអាចចេញជើង ឬកំប៉េះគូថមកមុខ។ ប៉ុន្តែការដែលមានជំហរកូនកើតបញ្ជ្រាសបែបនេះគឺមានការប្រឈមមុខខ្ពស់ណាស់ចំពោះសុខភាពកូន ហើយពេលខ្លះអាចនឹងស្លាប់បាន ដោយសារតែជាប់ក្បាលមិនអាចចេញរួច។ យ៉ាងណាមិញ ការដែលកូនមានទម្រងបញ្ជ្រាសពេលកើតបែបនេះទំនងជាងាយនឹងកើតឡើងនៅពេលដែល៖

  • ម្តាយដែលធ្លាប់មានផ្ទៃពោះពីមុនមក
  • ម្តាយកំពុងតែពរពោះកូនភ្លោះពីរឬច្រើន
  • ម្តាយមានទឹកភ្លោះច្រើនពេក ឬតិចពេក
  • ម្តាយមានទម្រងលក្ខណៈស្បូនមិនធម្មតា ឬមានការលូតលាស់មិនធម្មតាដូចជាដុំសាច់ក្នុងស្បូនជាដើម
  • សុកបាំងមាត់ស្បូន
  • ទារកកើតមិនគ្រប់ខែ៕
How PAINFUL Is Giving Birth?—Your Ultimate Guide – Wild Simple Joy