កូនមិនសូវពូកែចងចាំ! អ្នកម៉ាក់អាចសាកវិធីទាំង ៦ នេះដើម្បីបង្កើនការចងចាំទារកឡើងវិញ

គន្លឹះសំខាន់ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ សម្រាប់បង្កើនភាពចងចាំលើទារក គឺជារឿងមួយដ៏ល្អសម្រាប់មាតា ដើម្បីពង្រឹងការចងចាំរបស់ទារក។

តើមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីពង្រឹងនៃការចងចាំកូនរបស់អ្នក?

នៅខាងក្រោមនេះ គឺជាវិធីសាស្រ្ត ឬគន្លឺះមួយចំនួនសម្រាប់ពង្រឹងការចងចាំរបស់ទារក ៖

What Are Our Kids Really Thinking? | Parents

សូមព្យាយាមលេងហ្គេមការចងចាំ ៖ សូមលេងហ្គេមល្អៗជាមួយទារក ដើម្បីបង្កើនការចងចាំ និងបង្កើនការផ្តោតអារម្មណ៍សម្រាប់ទារក។

ធ្វើឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់លេង ៖ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាទៀងទាត់ ក៏ជារឿងមួយដ៏ល្អ ដើម្បីពង្រឹងការចងចាំ និងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ទារកមានដំណើរការស្រួល។

សួរ​សំនួរ ៖ មាតាគួរតែបង្រៀនកូនឆ្លើយនឹងសំនូរ ដូចជា តើទារកឈ្មោះអ្វី?ដើម្បីពង្រឹងការចងចាំសម្រាប់ទារក។

ច្រៀង​បទ​ចម្រៀង ៖ បទចម្រៀងក៏ជាវិធីសាស្រ្តមួយ ដើម្បីរំញោចការចងចាំ និងដំណើរការខួរក្បាលបានល្អ។

The 14 Best Bedtime Songs for Kids | Parents

សុំ​ជំនួយ ៖ មាតាអាចសួរកូន ឬប្រាប់កូនរបស់អ្នកឲ្យរៀនប្រើប្រាស់នៅរបស់របរលេងរបស់ពួកគេ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យទារកប្រើប្រាស់របស់ថ្មីៗបន្ថែមទៀត។

ភាពសប្បាយ ៖ មាតាគួរតែអានរឿងកប្លែង ឬផ្តល់រឿងល្អសម្រាប់ទារកទារក ដើម្បីឲ្យទារករៀនតាម និងបង្កើនការចងចាំរបស់ទារក។

10 Mommy and Me Classes for Babies, Toddlers and their Caregivers - Plus  List of Events for Babies - grkids.com

ប្រភព​ ៖ www.parents.com