ម៉ាក់ៗទើបមានកូនលើកដំបូង! ច្រើនមានកំហុសទាំងនេះពេលបំបៅដោះ

ទឹកដោះម្តាយ ត្រូវបានចាត់ទុកជាសារធាតុដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ទារកដែលទើបនឹងកើត ព្រោះថានៅក្នុងទឹកដោះម្តាយ មានផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹម វីតាមីន រ៉ែជាច្រើនប្រភេទ ដែលជួយទារកក្នុងការលូតលាស់។

តើអ្នកម៉ាក់មានការខ្វះខាតអ្វីខ្លះពេលបំបៅដោះកូន?

ទម្លាប់ និងរបបអាហារមួយចំនួន អាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការផលិតទឹកដោះ សុខភាពរាងកាយ។ សកម្មភាពទាំងនោះរួមមាន៖

Breastfeeding attachment techniques | Raising Children Network

១. ទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីន

កំឡុងពេលអ្នកបំបៅដោះកូនដោយផ្ទាល់ អ្នកមិនគួរទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីនហួសកម្រិតនោះទេព្រោះ វាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការផលិតទឹកដោះ។

២. បញ្ហាស្ត្រស

អ្នកដែលទើបសម្រាលបុត្ររួច ភាគច្រើនមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្ត ដូច្នេះ អ្នកគួរចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួន និងកាត់បន្ថយសម្ពាធមកលើខ្លួន។ បញ្ហាស្ត្រសក៏អាចបណ្តាលឲ្យ ការផលិតទឹកដោះថយចុះដែរ។ 

៣. ប្រើប្រាស់ប្រដាប់ជញ្ជក់

មាតាបិតាមួយចំនួន តែងតែប្រើប្រាស់ក្បាលជញ្ជក់ ឲ្យកូនជញ្ជក់ជំនួសការបៅ ដែលវាអាចបណ្តាលឲ្យទារកលែងសូវបៅដោះ និងមានផលប៉ះពាល់ដល់ការផលិតទឹកដោះ ប្រសិនបើលោកអ្នកឲ្យទារកប្រើប្រាស់ ក្បាលជញ្ជក់ច្រើន។

6 signs your baby is getting enough breast milk - Care.com

៤. ប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យារកំណើត

អ្នកដែលជាម្តាយ គួរចៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យារកំណើត ដោយសារសារធាតុផ្សំមួយចំនួន​ ដែលមាននៅក្នុងថ្នាំពន្យារកំណើត អាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការផលិតទឹកដោះ។

៥. ទទួលទានសារធាតុអាល់កុល

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបំបៅដោះកូន អ្នកគួរចៀសវាងការពិសារសារធាតុអាល់កុលហួសកម្រិត ដោយសារសារធាតុអាល់កុលអាចផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដល់ ការលូតលាស់កាយសម្បទា និងវិចារញាណ ប៉ះពាល់ដល់ដំណេក និងកាត់បន្ថយការផលិតទឹកដោះចំនួន ២០ ភាគរយ។

ប្រភព៖ thehealthsite II https://www.thehealthsite.com/parenting/things-you-should-not-do-while-breastfeeding-d1115-345906/