សញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរ! យើងជាប៉ាម៉ាក់ចិញ្ចឹមកូនដោយមានទំនោរទៅរកការការពារហួសហេតុពេក

យើង​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​ឮ​ហើយ​ពី​ការ​ចិញ្ចឹម​កូន​ដែល​មាន​ទំនោរ​ទៅ​រក​ការ​ការពារ​ហួស​ហេតុ​ពេក និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ពី​ប៉ាម៉ាក់​ជា​ជាង​បណ្តាយ​ឲ្យ​កូន​រៀន​ធ្វើអ្វី​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ។

តើ​សញ្ញា​អ្វីខ្លះ​ដែល​បញ្ជាក់​ថា យើង​ជា​ប៉ាម៉ាក់ដែល​ចិញ្ចឹម​កូន​គ្រប់​គ្រង​កូន​ហួស​ហេតុ​ពេក?

ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ យើង​នឹង​បកស្រាយ​លម្អិត​អំពី​អ្វី​ជា​ការ​ចិញ្ចឹម​កូន​ដែល​មាន​ទំនោរ​ទៅ​រក​ការ​ការពារ​ហួស​ហេតុ​ពេក៖

Tips for Families: Coronavirus • ZERO TO THREE

ការ​ចិញ្ចឹម​កូន​ដោយ​មាន​ទំនោរ​ទៅ​រក​ការ​ការពារ​ហួស​ហេតុ​ពេក ( Helicopter parenting) គឺ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កម្រិត​នៃ​ការ​យកចិត្ត​ទុកដាក់ ដែល​អាច​ផ្តល់​ជា​សម្ពាធ​ដល់​កូនៗ ជា​ជាង​ផ្តល់​ទំនុក​ចិត្ត​ដល់​ពួក​គេ។ Helicopter Parenting នេះ​សំដៅ​លើ​ប៉ាម៉ាក់​ដែល​ចិញ្ចឹម​កូន​ដោយ​គ្រប់គ្រង​កូន​គ្រប់​ពេល​វេលា​ទាំង​អស់។

នេះ​គឺ​ផ្តើម​ពី​ការ​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​រហូត​ដល់​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ជំនួស​កូន ដែល​ជា​កត្តា​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ាម៉ាក់​ហាក់​ដូច​ជា​ជ្រៀត​ជ្រែក​ចូល​ក្នុង​ជីវិត​កូន​ហួស​ហេតុ​ពេក។

​ឥរិយាបទ ឬ​សកម្មភាព​បែបនេះមិន​អាច​ជួយ​កូន​ឲ្យ​ចេះបត់​បែន​តាម​កាលៈទេសៈនោះ​ទេ។ ជា​ញឹកញាប់​ប៉ាម៉ាក់​ដែល​ការពារ​កូន​ជ្រុល​ពេក​នឹង តាម​កូន​គ្រប់​ពេល រហូត​ដល់​ជ្រៀត​ជ្រែក​គ្រប់​សកម្មភាព​ដែល​កូន​ធ្វើ។

The 3 year Sleep Regression --- What to Expect From Your Preschooler

ផលប៉ះពាល់​នៃ​ការ​ចិញ្ចឹមកូន​ដែល​មាន​ទំនោរ​ទៅ​រក​ការ​ការពារ​ហួសហេតុ​ពេក ទោះបី​ជា​ការ​ចិញ្ចឹមកូន​ដោយ​ការពារ​ហួសហេតុ​ពេក​នេះ ដោយសារ​បំណង​ល្អ​របស់​ប៉ាម៉ាក់​ក៏ដោយ ការ​ធ្វើបែបនេះ​នឹង​មាន​ផ្តល់​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​កូន​ទៅ​វិញ។

យោង​តាម​អ្នក​ជំនាញ និង ​ស្ថិតិ1​របស់​ការ​ចិញ្ចឹ​មកូន​បែប​ការពារ​កូនហួសហេតុ​ពេក​នេះ កូន​ស្ថិត​ក្នុង​ហានិភ័យ​នៃ​បញ្ហា​ការ​អភិវឌ្ឍ​អាកប្បកិរិយា​នៅ​ពេល​ដែល​កូនធំ​ឡើង។

ប្រភព៖​ Hello Krupet