ឈប់ជាបន្ទាន់! ម៉ាក់ៗបណ្តោយឪ្យកូនតូចបៅក្បាលដោះជ័រយូរប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់

ម៉ាក់ៗ​ស្ទើរ​ទាំង​អស់​ហើយ​ដែល​ចូល​ចិត្ត​ឲ្យ​ទារក​បៅ​ក្បាល​ដោះ ដើម្បី​ឲ្យ​កូន​ស្រួល​ មិន​ងិក​ង៉ក់​ ​រករឿង។ ក្រៅ​ពី​គុណ​សម្បត្តិ​ទាំង​នេះ

តើ​ការ​ឲ្យកូន​បៅ​ក្បាលដោះ​ជ័រ​យូរ អាចមាន​ផល​ប៉ះពាល់​ដែរ​ឬ​ទេ?

ទោះ​ការ​ឲ្យ​កូន​បៅ​ក្បាល​ដោះជ័រ​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​មែន ប៉ុន្តែការ​ដែល​បណ្តោយ​ឲ្យ​កូន​បៅ​ក្បាល​ដោះ​យូរ ពិត​ណាស់​វា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​រីក​បបូរ​មាត់​បាន​។

វា​អាច​ផ្តល់​ផល​វិបាក​ដល់​កូន​ដូចជា៖

  • រីកក្រអូមមាត់
  • ធ្មេញលនមកមុខ
  • ធ្មេញខាំមិនត្រូវជួរ
  • ធ្មេញខាំមិនស៊ីគ្នា។ល។

សរុបមកវិញ៖ ការដែលល្អកុំ​គួរ​ឲ្យ​ទារក​ប្រើ​ក្បាល​ដោះ​ទេ ព្រោះ​វា​ផ្តល់​ផល​វិបាក​ច្រើន​ដូច​ដែល​បាន​រៀប​រាប់​ខាង​លើ។

ដកស្រង់ពី៖ Healttimetip.com