អ្នកម៉ាក់ត្រូវដឹង! នេះជាគីឡូជាមធ្យមរបស់ទារកចាប់ពី ០ខែ – ១ខួប

កូន​បាន​ប៉ុន្មាន​គីឡូ​ហើយ គីឡូ​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ស្តង់ដារ​ទេ យើងអាច​ថ្លឹងទម្ងន់​កូន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ឬ​ថ្លឹង​គីឡូ​នៅ​ពេល​ជួប​ពេទ្យ​ម្តងៗ ដែល​ពេទ្យ​នឹង​យក​គីឡូ​កូន​ធៀប​នឹង​អាយុ យក​កម្ពស់​ធៀប​នឹង​អាយុ ឬ​ក៏​យក​កម្ពស់​ធៀប​នឹង​ទម្ងន់។ កូន​ខ្វះ​អាហារូបត្ថម្ភ គីឡូ​មិន​គ្រប់​តាម​ស្តង់ដារ នឹង​បង្ក​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​លូតលាស់​ទាំងផ្នែក​រាងកាយ និង​បញ្ញា​ស្មារតី។

តើធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាកូនមានគីឡូតាមស្តង់ដារល្អ?

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​គីឡូ​ជា​មធ្យម​របស់​ក្មេង​ប្រុស និង​ក្មេង​ស្រី បើទារក​មាន​ទម្ងន់​ប្រហែល ឬ​ដូច​ការ​រៀបរាប់​ខាង​ក្រោម បញ្ជាក់​ក្មេង​មាន​សុខភាព មិន​ខ្វះ​អាហារូបត្ថម្ភ​ឡើយ៖

Baby Weight & Growth Charts | Pampers UK

១. ទម្ងន់ក្មេងប្រុសធៀបនឹងអាយុ

ពេលកើត ៖ ទម្ងន់ ២,៥ គីឡូក្រាម
១ខែ ៖ ទម្ងន់ ៣,៤ គីឡូក្រាម
២ខែ ៖ ទម្ងន់ ៤,៣ គីឡូក្រាម
៣ខែ ៖ ទម្ងន់ ៥ គីឡូក្រាម
៤ខែ ៖ ទម្ងន់ ៥,៦ គីឡូក្រាម
៥ខែ ៖ ទម្ងន់ ៦ គីឡូក្រាម
៦ខែ ៖ ទម្ងន់ ៦,៤ គីឡូក្រាម
៧ខែ ៖ ទម្ងន់ ៦,៧ គីឡូក្រាម
៨ខែ ៖ ទម្ងន់ ៦,៩ គីឡូក្រាម
៩ខែ ៖ ទម្ងន់ ៧,១ គីឡូក្រាម
១០ខែ ៖ ទម្ងន់ ៧,៤ គីឡូក្រាម
១១ខែ ៖ ទម្ងន់ ៧,៦ គីឡូក្រាម
១២ខែ ៖ ទម្ងន់ ៧,៧ គីឡូក្រាម។

២. ទម្ងន់ក្មេងស្រីធៀបនឹងអាយុ

ពេលកើត ៖ ទម្ងន់ ២,៥ គីឡូក្រាម
១ខែ ៖ ទម្ងន់ ៣,២ គីឡូក្រាម
២ខែ ៖ ទម្ងន់ ៣,៩គីឡូក្រាម
៣ខែ ៖ ទម្ងន់ ៤,៥ គីឡូក្រាម
៤ខែ ៖ ទម្ងន់ ៥ គីឡូក្រាម
៥ខែ ៖ ទម្ងន់ ៥,៤ គីឡូក្រាម
៦ខែ ៖ ទម្ងន់ ៥,៧ គីឡូក្រាម
៧ខែ ៖ ទម្ងន់ ៦ គីឡូក្រាម
៨ខែ ៖ ទម្ងន់ ៦,៣ គីឡូក្រាម
៩ខែ ៖ ទម្ងន់ ៦,៥ គីឡូក្រាម
១០ខែ ៖ ទម្ងន់ ៦,៧ គីឡូក្រាម
១១ខែ ៖ ទម្ងន់ ៦,៩ គីឡូក្រាម
១២ខែ ៖ ទម្ងន់ ៧ គីឡូក្រាម។

សូមបញ្ជាក់ថា កូនប្រុសឬកូនស្រីពេលអាចមានគីឡូខ្វះឬលើសបន្តិចបន្តួចក៏កុំសូវបារម្មណ៍ពេកអី អ្នកម៉ាក់គ្រាន់តែព្យាយាមមើលថែរ និងផ្តល់អាហារត្រឹមត្រូវគឺពិសេសណាស់។

ដកស្រង់ពី៖ Hello Krupet