ប្រយ័ត្នមិនដឹង! នៅពេលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឪ្យកុមារ និងយុវវ័យកុំភ្លេចឯកសារទាំងនេះ

នៅ​ថ្ងៃទី០១ សីហា ២០២១ នឹង​ចាប់​ផ្តើម​យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ដល់​កុមារ និង​យុវវ័យ ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់​ពី១២ឆ្នាំ ដល់​ក្រោម ១៨ឆ្នាំ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

តាម​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ពេល​នាំ​កូន ឬចៅ ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង ម៉ាក់ប៉ា ឬ​អាណា​ព្យាបាល ត្រូវ​យក​ទៅ​ជាមួយ​នូវ៖

COVID Vaccine Updates: Pfizer says it's testing vaccine on babies, young  children - ABC7 New York

១. កុមារ​អាយុ​ចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់​អាយុ​ក្រោម ១៥ឆ្នាំ៖ សំបុត្រ​កំណើត ឬ​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ ឬ​សៀវភៅ​គ្រួសារ ឬ​លិខិត​ឆ្លងដែន
២. យុវវ័យ​អាយុ​ចាប់ពី ១៥ឆ្នាំ ដល់​អាយុ​ក្រោម ១៨ឆ្នាំ៖ សំបុត្រ​កំណើត ឬ​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ ឬ​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ ឬ​សៀវភៅ​គ្រួសារ ឬ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន។

ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ-១៩ ដល់​កុមារ និង​យុវវ័យ​ដែល​មាន​អាយុ ១២ឆ្នាំ ដល់​អាយុ​ក្រោម ១៨ឆ្នាំនេះ ត្រូវ​មាន​លិខិត​ព្រម​ព្រៀង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​កូវីដ-១៩ ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ពី​សំណាក់​មាតាបិតា និង​អាណាព្យាបាល ​ឬ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ចំពោះ​កុមារ​កំព្រា និង​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ចំពោះ​ជន​អនាថា។

Kids and the COVID vaccine: What to know | Fortune

ការ​ចាក់​ដូសទី១ ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ និងដូ​សទី២ ចាប់​ផ្ដើម​ពីថ្ងៃទី២២ ខែ​សីហា ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

ដកស្រង់ពី៖ Hello Health Group