អ្នកម្តាយហាមធ្វើរឿងទាំង3នេះ! ទើបមិនបែកទឹកភ្លោះមុនពេលសម្រាល!

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអ្វីដែលអ្នកម្តាយគួរតែចៀសវាងកុំធ្វើ ទើបមិនបែកទឹកភ្លោះមុនពេលកំណត់។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1# នៅពេលដែលអ្នកម្តាយជិតគ្រប់ខែ អ្នកមិនគួរធ្វើការហាត់ប្រាណដោយប្រើកម្លាំងខ្លាំងឡើយ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យទឹកភ្លោះអ្នកបែកមុនកំណត់។ ជាពិសេស អ្នកម្តាយគួរតែសម្រាកខ្លះ ដោយមិនគួរនឿយហត់លើសកំណត់ឡើយ ព្រោះនៅពេលដែលអ្នកម្តាយនឿយហត់ពេក នឹងអាចធ្វើឲ្យទឹកភ្លោះបែកមុនពេល។

Is It Safe to For a Woman to Do Indoor Cycling While Pregnant?

2# អ្នកម្តាយមិនគួរទៅផ្លូវឆ្ងាយឡើយ ហើយក៏មិនគួរទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន ព្រមទាំងទៅដើរផ្សារផងដែរ ព្រោះទៅកន្លែងទាំងនេះ សុទ្ធតែធ្វើឲ្យអ្នកម្តាយគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់។ 

Coronavirus & Pregnancy: Does It Affect Pregnant Women? | Heavy.com

3# អ្នកម្តាយក៏មិនគួរបើកឡានទៅណាម្នាក់ឯងដែរនៅពេលដែលជិតគ្រប់ខែ ព្រោះពោះរបស់អ្នកធំ អាចប៉ះ ឬបុកនឹងចង្កូតឡានយ៉ាងងាយ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែឲ្យនរណាម្នាក់ជូនអ្នកទៅកន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅ ទើបមិនគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង៕